วันที่ 6 สิงหาคม 2562 โครงการนำร่องส่งเสริมกำรผลิตข้าวพื้นนุ่มครบวงจร (กข79)

anigif 6 08 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562  โครงการนำร่องส่งเสริมกำรผลิตข้าวพื้นนุ่มครบวงจร (กข79)

 cats 6 08 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ เพื่อศึกษาดูงานโครงการนาร่องส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นนุ่มครบวงจร (กข 79) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก