วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

anigif 22 08 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

cats 22 08 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่มมอบหมายให้นายมานิตย์ สุวรรณไชยา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน การจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวนาแปลงใหญ่และชาวนากลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยี ที่หน่วยงานต่างๆ นำมาถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างกัน เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอด องค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญจะได้เป็นเครือข่ายระหว่างชุมชนนาแปลงใหญ่ด้วยกัน โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจร่วมงานทั้งสิ้น 210 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก