วันที่ 3 กันยายน 2562 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2

anigif 3 09 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2

 cats 3 09 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยมีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก, สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก, สำนักงานพานิชย์จังหวัดพิษณุโลก,สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสมาชิกนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก