วันที่ 25 กันยายน 2562 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

anigif26 09 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

cats25 09 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 และกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก