วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2561/62

anigif 19 12 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  ปีการผลิต 2561/62

 cats 19 12 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลป์ยะ  ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ปีการผลิต 2561/62  เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่บางระกำโมเดลที่ดำเนินการขับเคลื่อนโดยสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  โดยมีการแบ่งกลุ่ม4 กลุ่ม เพื่อรับฟังปัญหาและระดมความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ ด้านการผลิต ด้านปัจจัย ด้านสหกรณ์ และด้านปฏิรูปประเทศ  เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในการปฏิรูปภาคเกษตรให้เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป  โดยมีนายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร นางปิยาพัชร  สุจรรยา  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด   ร่วมให้การต้อนรับ  ณ จุดบริการสหกรณ์สาขา 1 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก