วันที่ 20-22 มกราคม 2563 เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

anigif 20 01 2563

วันที่ 20-22 มกราคม 2563 เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

 cats 20 01 2563

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาสารวัตรข้าวผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสารวัตรข้าว โดยเฉพาะการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานสารวัตร ปีงบประมาณ 2563 ณ ประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี