วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน จากบริษัท ซี.พี. จำกัด (โรงสีกำแพงเพชร)

anigif 4 02 2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน จากบริษัท ซี.พี. จำกัด (โรงสีกำแพงเพชร) 

 cats 4 02 2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายนายเกียรติศักดิ์ เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายและให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน จำนวน 17 ราย จากบริษัท ซี.พี. จำกัด (โรงสีกำแพงเพชร) จังหวัดกำแพงเพชร