วันที่ 3 มีนาคม 2563 การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์

anigif 3 03 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์

cats 3 03 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ ของนายสมยศ ทองพระไชยนาม นางทรังศรี ศรีสวัสดิ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เเละนางสาวสิรินภา คุ่ยชาวนา ตำบลเเม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก