วันที่ 4 มีนาคม 2563 ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

anigif 4 03 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

 cats 4 03 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยมีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก, สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก, สำนักงานพานิชย์จังหวัดพิษณุโลก,สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก, สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 65 ราย โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก