วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

anigif 6 03 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 cats 6 03 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการวางแผนการใช้งานเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ให้คำแนะนำการดูแลรักษาเครื่องจักรกล ผู้ประกอบการเครื่องจักรกล I Kiam KU (เทคโนโลยีเครื่องหย่อนกล้าข้าว) , ปรีชา ฟาร์มเกษตร (โดรนเพื่อการเกษตร ) นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประโยชน์เป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตข้าวมาเผยแพร่ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ได้แก่โดยมีเกษตรกรตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการเครื่องจักรกลและประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุม โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก