วันที่ 6 มีนาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

anigif 06 03 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 cats 006 03 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้ัาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก