วันที่ 19 มีนาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว

anigif30 03 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว

cats 19 03 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 และกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก