วันที่ 31 มีนาคม 2563 เข้าร่วมประชุมการวางเเผนการปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2563

anigif 31 03 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เข้าร่วมประชุมการวางเเผนการปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2563

 cats 31 03 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นายรักพงศ์ รักษ์ชน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละนางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการวางเเผนการปลูกข้าวอินทรีย์ ปี 2563 เพื่อนำผลผลิตที่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเเด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้เเก่เกษตรกรต่อไป ณ ห้องประชุม
กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก