วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

anigif 08 25 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

cats

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น และหมอกควัน ทั้งนี้ได้บำรุงรักษาต้นไม้ ที่ร่วมกันปลูกเมื่อปี พ.ศ.2562 อีกด้วย