ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 ออกติดตามให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายและรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

anigif14 05 2563

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 ออกติดตามให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายและรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 cats14 05 2563

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางนิรดา ศิลาอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ออกติดตาม ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่าย และรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กิจกรรมสารวัตรเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์