นที่ 1 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมประชุมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดพิษณุโลก

anigif 1 06 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมประชุมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดพิษณุโลก

 cats1 06 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดพิษณุโลก โดย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มายัง ศูนย์ AIC จังหวัดพิษณุโลก
ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร