ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ปี 2563 จังหวัดพิษณุโลก

anigif1 07 2563

ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ปี 2563  จังหวัดพิษณุโลก

cats 1 07 2563

ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะทำงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ปี 2563  จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ร่วมกันวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตข้าว ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และได้ร่วมกันหารือแนวทางบริหารกลุ่ม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 1,600 ราย