วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได

anigif 16 07 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได

 cats 16 07 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ พัฒนผล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 ณ หมู่ที่ 16 น้ำจวงใต้ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกโดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย