วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าว

anigif 17 07 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าว

cats 17 07 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้     นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ พัฒนผล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมองค์ความรู้การปลูกข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 ณ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกโดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 40 ราย