ระหว่างวันที่ 16-17 และ20-24 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน การขอรับรองระบบการผลิต GAP seed

anigif24 07 2563

ระหว่างวันที่ 16-17 และ20-24 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน การขอรับรองระบบการผลิต GAP seed

 cats24 07 2563

ระหว่างวันที่ 16-17 และ20-24 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข่วยปฏิบัติงาน จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน การขอรับรองระบบการผลิต GAP seed ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ GAP Seed  ปี 2563 ณ อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอวัดโบสถ์และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวม 7 กลุ่ม โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 169 ราย