ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน IC

anigif7 08 2563

ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน IC

 cats7 08 2563

ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะทำงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563  ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน  507 ราย