วันที่ 4,10และ11 สิงหาคม 2563 จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน การขอรับรองระบบการผลิต GAP seed ปี 2563

anigif 10 08 2563

วันที่ 4,10และ11 สิงหาคม 2563 จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน การขอรับรองระบบการผลิต GAP seed ปี 2563

 cats 10 08 2563

วันที่ 4,10,11 สิงหาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข่วยปฏิบัติงาน จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน การขอรับรองระบบการผลิต GAP seed ปี 2563 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ อำเภอพรหมพิราม อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร รวม 5 กลุ่ม โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 50 ราย