วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

anigif 12 08 2563.1

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

cats 12 08 2563.1

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่) ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เเละตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร