วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

anigif16 08 2563

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

cats16 08 2563

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ เข้าทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่) ณ ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เเละตำบลท่าเเดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์