ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

anigif23 08 2563

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่)

 cats23 08 2563

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะผู้ตรวจประเมิน ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ล้านไร่) จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 41 ราย ณ ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เเละตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์