วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดอบรม “การใช้รถยก การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”

anigif14 09 2563.1

วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดอบรม “การใช้รถยก การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”

 cats14 09 2563.1

วันที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดอบรม “การใช้รถยก การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน” ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ การจัดอบรมในครั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกได้ตะหนักและให้ความสำคัญ ต่อการส่งเสริมให้บุคลากร ได้ความรู้ การฝึกทักษะ ความชำนาญในการขับขี่และการบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธี ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์