ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่าง ๆ

anigif22 09 2563

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่าง ๆ

 cats 22 09 2563

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร  ผู้อำนวยการศูนย์พิษณุโลก มอบหมายให้คณะทำงาน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่าง ๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564 โดยการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงได้ระดมความคิดเห็น เกิดการทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่