วันที่ 28 กันยายน 2563 กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

anigif 28 09 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

cats28 09 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 ในเวลา 08.00 น. นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อานวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นการน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย