ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"วิทยากรหลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน" (SRP)

anigif 9 10 2563

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"วิทยากรหลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน" (SRP)

 cats9 10 2563

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร  ผู้อำนวยการศูนย์พิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"วิทยากรหลักการผลิตข้าวที่ยั่งยืน" (SRP) หลักการสำคัญของหลักสูตรคือพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้และความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรให้เป็นไปอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยการนี้มีตัวแทนเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าร่วม 50 ราย ณ โรงแรม42C  The Chic Hotel อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์