วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บรรยายให้ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวและฤดูกาลผลิตข้าวให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์

anigif 23 11 2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บรรยายให้ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวและฤดูกาลผลิตข้าวให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์

cats 23 11 2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสรร รื่นภาคเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์  เกิดสุข  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นายรักพงศ์  รักษ์ชน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้บรรยายให้ความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวและฤดูกาลผลิตข้าวให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ ที่เข้าร่วมโครงการข้าวคุณภาพ ณ สำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก