วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

anigif 1 12 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

 cats 1 12 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยมีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก, สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก, สำนักงานพานิชย์จังหวัดพิษณุโลก,สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก, สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 30 ราย โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก