วันที่ 11 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

anigif11 01 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

 cats 11 01 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 07.50 น. บริเวณด้านหน้าตึกที่ทำการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อถึงเวลา 08.00 น. ทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ รวมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติฯ จะจัดทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ตามนโยบายของนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ จะได้มุ่งมั่นยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร