วันที่ 19 มกราคม 2564 ร่วมจัดกิจกรรม "ร่วมใจเก็บขยะ"

anigif19 01 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 ร่วมจัดกิจกรรม "ร่วมใจเก็บขยะ"

 cats19 01 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม "ร่วมใจเก็บขยะ" บริเวณพื้นที่หน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกเพื่อให้บริเวณหน้าศูนย์ฯ มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม โดยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อให้การดำเนืนการขับเคลื่อนวาระ "พิษณุโลกเมืองสะอาด" เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาพิษณุโลกสู่ "เมื่องน่าอยู่" (Happiness City)