ระหว่างวันที่ 8-23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมการสัมมนาการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

anigif 29 02 2564

ระหว่างวันที่ 8-23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมการสัมมนาการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

 cats29 02 2564

ระหว่างวันที่ 8-23 กุมภาพันธ์ 2564
นายเสกสรรค รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดประชุมการสัมมนาการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน ) ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 16 ศูนย์ ได้แก่
1.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวัดพริก2.ศูนย์ขาวชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านบางกระน้อย3.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเจริญผล 4.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งน้ำใส 5.ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองอ้ายกาบ6.ศุนย์ข้าวชุมชนบ้านผารังหมี 7.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง 8.ศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ 11 บ้านกร่างท่าวัว 9.ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองกุลา 10.ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันะุ์และแปรรูปข้าวบ้านคุ้งหม้อ 11.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแหลมพระธาตุ 12.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองอ้อ 13.ศุนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนมะค่า 14.ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลหนองกุลา 15.ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองไผ่16.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงคล้าย-ชัยพัฒนา เป้าหมายเกษตรกร กลุ่มละ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 480 ราย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ