วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรม Big Cleaning

anigif28 05 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรม Big Cleaning

 cats 4 06 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางนิรดา ศิลาอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning ศูนย์ฯ เพื่อให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม โดยความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่โครงการ/จ้างเหมาบริการ ร่วมใจพัฒนา